افرادی که حالت "بالغ" شان مسلط است چگونه رفتار می کنند؟

/
  تحلیل رفتار متقابل : حالت بالغ     حالت "بالغ " مانند واسطه است میا…

تحلیل رفتار متقابل : حالت والد

/
  کودک ، والد ، بالغ سه حالت شخصیت هستند.   آیا …

حالت "کودک "در شخصیت افراد چگونه است؟

/
  تحلیل رفتار متقابل : حالت "کودک " حالت "کودک "در شخصیت…