نوشته‌ها

فیلسوفان کوچک و سوالات بزرگ شان قسمت پنجم

/
« مامان، کی میای؟ دلم برات اینقدر تنگ شده » پشت تلفن، تصورش…

فیلسوفان کوچک و سوالات بزرگشان (3)

/
  فیلسوفان کوچک و سوالات بزرگشان( 3 )     …

فیلسوفان کوچک و سوالات بزرگشان (2)

/
 فیلسوفان کوچک و سوالات بزرگشان (2) «میدونی که دیرمون شده، صبحانه ات رو بخور …

فیلسوفان کوچک و سوالات بزرگشان (1)

/
فیلسوفان کوچک و سوالات بزرگشان ( 1 ) «مامان، از کجا م…